Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim rozpoczęło swą działalność dn. 1 września 2001. Szkoła stała się spadkobierczynią budynku, bogatej historii i tradycji Szkoły Podstawowej nr 6, która swoje powstanie zawdzięcza ogólnopolskiej akcji „1000 szkół na 1000-lecie powstania polskiego” Budowana w latach 1959-61 „Szóstka” stała się zatem szkołą – pomnikiem upamiętniającym rocznicę powstania państwa polskiego. Warto również dodać, że fundusze na tzw. Szkołę Tysiąclecia były uzyskiwane ze zbiórek społecznych. Ponadto SP6 była czwartą w województwie i sto osiemdziesiątą szkoła w kraju.

Autorem projektu budynku szkolnego był mgr Inż. Józef Pokrzywnicki, a budowę zlecono przedsiębiorstwu budowy mieszkań w Stargardzie. Pracę budowy rozpoczęto 23 grudnia 1959 roku, kamień węglowy uroczyście położono w dniu 31 kwietnia 1960 roku, zamurowując dokument erekcyjny w fundamentach szkoły. Wszelkie prace budowlane zakończono 1 lipca 1961 roku a szkołę oddano do użytku 22 lipca tegoż roku. Uroczystemu otwarciu szkoły towarzyszyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej wykonanej przez Sławomira Lewińskiego.

Dnia 20 października 1973 roku szkole uroczyście nadano imię Stanisława Staszica.

25 maja 1974 roku SP6 gościła uczestników VII Sesji Postępu Pedagogicznego. Za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie wychowawczej szkoła została wyróżniona Medalem 200-lecia Komisji Edukacji Narodowej.

Z dniem 1 września 1999 roku rozpoczęła się w Polsce reforma systemu edukacji. Uchwałą rady miejskiej z dn. 9 marca 1999 roku w budynku SP 6 został utworzony Zespół Szkół Publicznych nr 3, w skład którego weszły: Szkoła podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 3.

Dnia 31 sierpnia 2001 roku Zespół Szkół Publicznych nr 3, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, został zlikwidowany, a 21 lutego 2001r, Uchwałą Rady Miejskiej zostało utworzone od dnia 01.09.2001r. Gimnazjum nr 3.

samorząd

ABC  KULTURY UCZNIA

1.Przestrzeganie zasad  współżycia uczniowskiego, a szczególnie;
 –Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
 –Reagowanie i potępianie postaw agresywnych i wulgarnych;
 –Szanowanie przekonań i poglądów innych ludzi;
 –Poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowywanie  tajemnicy korespondencji i dyskrecja w sprawach osobistych, powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub czyjemuś zdrowiu i życiu .
2.Nie opuszczanie zajęć lekcyjnych bez uzasadnionego powodu oraz punktualność.
3.  Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycje szkoły, współtworzenie jej autorytetu. Kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej-zwroty :
Przepraszam, proszę, dziękuję, dzień dobry, do widzenia itp.

4.Wygląd ucznia – apele , uroczystości szkolne:
 –Czysty i skromny [nie wyzywający strój];
 –Uczennica : odświętny ubiór – biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,  bez makijażu, czyste  i naturalne włosy oraz możliwa dyskretna biżuteria;
 –Uczeń: odświętny ubiór – biała koszula i granatowe lub czarne spodnie ; Plecak, czy torba w stylu młodzieżowo-szkolnym w nienagannym stanie technicznym.
 –schludna, naturalna fryzura, bez ozdób [ [np. kolczyków];
 –w pozostałe dni: mundurki szkolne.
5.Troszczenie się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób:
 –Nie opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji oraz (szczególnie) przerw;
 –Nie bieganie po korytarzach i schodach oraz nie zjeżdżanie po poręczach;
 –Nie siadanie na parapetach, schodach;
 –Spędzanie przerw na boisku wyłącznie na utwardzonej części (teren pokryty płytkami);
 –Przestrzeganie regulaminu poszczególnych klas i pracowni;
Nie stosowanie przez uczniów wobec siebie żadnej przemocy fizycznej czy psychicznej;
 –Nie przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów;
 –Ustawianie się pod klasą natychmiast po dzwonku na lekcje;
 –Nie palenie przez uczniów tytoniu, (e-papierosów), nie picie alkoholu, nie używanie środków odurzających.
6.  Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowanie się zaleceniom  i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego i Rady Samorządu Klasowego.
7.Rozwijanie wrażliwości moralnej:
 –  Unikanie niemoralnych zachowań związanych ze sferą intymności człowieka  w czasie zajęć lekcyjnych i imprez organizowanych przez szkołę, także stosowanie Nie etykietynie umieszczanie obraźliwych treści  w Internecie.
8.Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, staranie się o utrzymanie czystości na jej terenie. Dbanie o schludny wygląd korytarz szkolnych, szatni, a także sal edukacyjnych
uczniowie

Zasady ubioru uczniów i wyposażenia w torby, plecaki szkolne

W szczególności ten zakres odnosi się do ożywania przez uczniów ekwipunku szkolnego oraz ubioru znajdującego się w przedziale akceptowanym przez ogólne zasady samorządu określające prawidłowy ubiór. W kontekście szkolno młodzieżowych i plecaków, zabrani się noszenia toreb czy plecaków młodzieżowych z nadrukami i napisami nawołującego do agresji czy nietolerancji. Tak samo sytuacja dotyczy odzieży i innych części garderoby ucznia.

Zasady wewnątrzszkolne

 1. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać norm postępowania zawartych w ABC kultury ucznia.
 2. Uczniowie łamiący kontrakt mogą otrzymać upomnienie wychowawcy klasy, upomnienie dyrektora.
 3. Uczniowie, którzy mimo wielu zabiegów wychowawczych nie poprawią swojego zachowania mogą zostać ukarani zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu Gimnazjum nr 3.
 4. Uczniowie przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, a opuszczają szkołę bezpośrednio po nich.
 5. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii – WDŻR, w czasie trwania tych lekcji zobowiązani są do przebywania w czytelni.
 6. Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko w wyjątkowych przypadkach – za zgodą nauczyciela. Uczeń ten musi posiadać pisemne usprawiedliwienie rodziców, zaświadczenie lekarskie.
 7. Obowiązek zmiany obuwia następuje przy szatni. Uczeń, który nie posiada obuwia zmiennego może mieć obniżoną ocenę zachowania.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież telefonu komórkowego ucznia. Uczeń wyłącza telefon komórkowy przed każdą lekcją. Szkoła nie ponosi także odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni oraz w szatni  – na lekcjach wf.
 9. Każda klasa ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczone przez nią wyposażenie szkolne. Przewiduje się również kary porządkowe na rzecz szkoły. W przypadku ustalenia sprawcy zniszczeń za wyrządzone szkody sprawca ten – jego rodzice ( prawni opiekunowie ) –  zobowiązani są do naprawienia szkód.
 10. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za uczniów, którzy samowolnie, bez wiedzy i zgody nauczycieli  – opuszczają teren szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Za samowolne opuszczanie terenu szkoły biorą  odpowiedzialność –  ich rodzice / prawni opiekunowie.
 11. Na terenie szkoły (budynku i boiska) nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Obowiązuje zakaz odwiedzania uczniów przez koleżanki i kolegów z innych szkół.
 12. Uczniowie w trakcie trwania zajęć, także w czasie przerw chodzą w mundurkach szkolnych, noszą identyfikatory.
 13. Jeżeli interwencje w sprawie łamania kontraktu przez ucznia nie przyniosą rezultatów, uczeń i w razie potrzeby rodzice,  wezwani zastaną do stawienia się przed Szkolną Komisją Wychowawczą.
 14. Uczeń ma obowiązek : § 31 ust.2 pkt 21d – Statutu Gim3 – właściwego zachowania wobec  nauczycieli   i nnych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, w szczególności nie  utrudniać prowadzenia zajęć, a także nie przeszkadzać innym uczniom w uczestniczeniu w zajęciach. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń zachowuje należytą powagę, nie rozmawia z innymi uczniami.
 15. Zabrania się uczniom w czasie przebywania w szkole – na terenie szkoły   noszenia  nakryć głowy – czapki, kaptury, …inne
 16. Rodzice uczniów mają obowiązek współpracować ze szkołą, stawiać się na pisemne lub telefoniczne       wezwania do szkoły w przypadkach, kiedy uczniowie nie przestrzegają zapisów KONTRAKTU, kiedy            sprawiają bardzo poważne kłopoty wychowawcze.

Bezpieczna Szkoła

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego startujemy z  kolejną 10 już edycją Programu „Bezpieczna Szkoła”. Jest to Program, w którym doceniamy ciekawą profilaktykę  realizowaną w obszarze bezpieczeństwa w szkole. Jeżeli Państwa szkoła jest aktywna w tym zakresie, może warto pochwalić się tego rodzaju działaniami i zdobyć ciekawe nagrody. Jest to także możliwość uczestniczenia Państwa pracowników w Policyjnym Studium Bezpieczeństwa. Forma wymiany doświadczeń i zdobycia umiejętności w obszarze bezpieczeństwa z pewnością przyda się wielu pracownikom placówek oświatowych. Jeśli na terenie Państwa placówki funkcjonują klasy mundurowe, w tym programie jest również propozycja dla tej wyjątkowej młodzieży. Ponadto zgłaszając swoją szkołę do programu możecie Państwo liczyć na szkolenie rady pedagogicznej z wybranej dziedziny dotyczącej bezpieczeństwa. Udział w naszych propozycjach jest bezpłatny a może przynieść wyłącznie korzyść, podniesie świadomość prawną oraz wzbogaci Państwa wiedze na temat różnych zagrożeń i sposobów  im przeciwdziałania.

bezpieczna szkola
plecaki Białystok

            Jedyne co musicie Państwo zrobić, to w jak najszybszym czasie przesłać na numer    fax: 091 82 12 053 lub pisemnie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Wydział Prewencji ul. Małopolska 47 Szczecin 70-515 kartę zgłoszenia, która jest załącznikiem do regulaminu konkursu. Regulamin konkursu można pobrać ze stron internetowych organizatorów Programu, którymi są: 

 • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

www.szczecin.kwp.gov.pl

 • Fundacja „Razem Bezpieczniej”

www.razembezpieczniej.pl

            Informacje dostępne są także pod numerem tel.: 091 82 12 054 i 695 875 006
i adresem poczty prewencjakryminalna@policja.szczecin.kwp.gov.pl. Koordynatorem programu jest kom. Marzena Maćkowiak- Pluta z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie. Dodatkowo informacje na temat Programu dostępne będą na stronach internetowych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.