Zastanawialiście się kiedyś jaka jest różnica pomiędzy typowym szkolnym plecakiem dla chłopaka, a plecakiem dla dziewczyny?

samorząd dziewczyn

W tym artykule, przygotowany przez nasz samorząd bloga, dowiedzie się między innymi:

  1. Jaki plecak do szkoły wybrać dla dziewczynki chodzącej do szkoły podstawowej, a jaki dla licealistki?
  2. Jaka jest różnica pomiędzy plecakiem z usztywnianymi plecami, a zwykłym plecakiem szkolnym – miejskim?
  3. Czy plecak szkolny znanej marki musi być droższy od plecaka typu „no-name”?
  4. Gdzie w Stargardzie szukać plecaków szkolnych w rozsądnej cenie?

Jaki plecak szkolny wybrać dla dziewczynki do szkoły podstawowej?

Sklep Brytyjka

Ten wpis przygotowaliśmy dzięki wparciu merytorycznemu sklepu Brytyjka.pl.

Brytyjka.pl – to jeden ze sklepów i producentów plecaków szkolnych dla dziewcząt, który zdecydował się poświęcić nam czas i wydelegować swojego specjalistę w zakresie prawidłowego doboru plecaka do szkoły.

Przy wyborze plecaka – zwróć uwagę na materiał

Materiał, tkanina z jakiej może być wykonany plecak szkolny to z reguły aspekt pomijany. Przyzwyczailiśmy się z wracać uwagę na kolory, nadruki, czy liczbę kieszonek. Natomiast wytrzymałość materiału oraz jego rodzaj, to najważni8ejsza cecha plecak do szkoły, czy to dla dziewczyny, czy chłopca – która świadczy o jego żywotności.

Najlepszym rodzaje materiału z jakiego mogą być wykonane plecaki do szkoły dla nastolatków to Cordura, lub poliester 600D.

Odblaski na plecakach szkolnych, elementy zwiększające widoczność

Pozostałe informacje:

I.PROJEKT EDUKACYJNY
 Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania , która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca uczniów służąca realizacji określonego zadania.
 Projekt edukacyjny jest metodą efektywną i skuteczną bowiem rozwija wśród uczniów samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej, pobudza rozwój poznawczy i emocjonalny , rozwija zainteresowania, uzdolnienia i twórcze myślenie, a przede wszystkim umożliwia prezentację wyników własnej pracy.
 Ze wzgledu na przedmiot pracy oraz możliwości publicznej prezentacji jej efektów można przyjąć, że istnieją dwa rodzaje projektów edukacyjnych.
 Projekt badawczy – polegający na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach. Efekty pracy w projekcie badawczym uczniowie opracowują w formie rysunków, albumów, wywiadów , gier itp., które następnie prezentują.
 Projekt działania lokalnego – polegający na podjęciu jakiejś akcji w środowisku lokalnym lub w szkole. W projekcie działania lokalnego prezentacja jest możliwa bezpośrednio w miejscu działania , czyli np.:
w terenie, natomiast w szkole można zaprezentować zdjęcia , ilustracje pokazujące zmiany jakie zaszły w wyniku podjętych działań.
 Projekt edukacyjny jest szansą na uczynienie z procesu uczenia się wspólnej zabawy i pracy na gruncie znacznie bliższym niż treści zawarte   w podręcznikach szkolnych.
 W Gimnazjum nr 3 projekty edukacyjne będą realizowane w klasach drugich gimnazjum. Projekt  winien trwać od 4 do 6 tygodni. Każdy nauczyciel będzie zobowiązany do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym.  
 II. STRUKTURA PROJEKTU
  W metodzie projektów możemy wyróżnić określone etapy: Wybór tematu, zagadnienia. Podział na zespoły 5-8 osobowe (wychowawca klasy) Określenie celów projektu. Zawarcie kontraktu. Opracowanie planu projektu i harmonogramu działań. Realizacja projektu. Prezentacja projektu. Ocena projektu
 1. Wybór tematu, zagadnienia.   Wyboru tematu projektu dokonać powinni sami uczniowie , gdyż to oni będą projekt realizować. Rola nauczyciela sprowadza się do zainicjowania problematyki projektu uwzględniającej zainteresowania uczniów, ich potrzeby i możliwości.   Wybierając temat warto też zwrócić uwagę na potrzeby środowiska lokalnego oraz na zasoby osobiste nauczycieli. Po wyborze tematu uczniowie samodzielnie lub też z pomocą nauczyciela  określają szczegółowe treści , które będą realizować w projekcie. Następnie warto dokonać pewnej inwentaryzacji tych treści i pogrupować je w obszary tematyczne. 2. Cele projektu Na początku należy określić cel ogólny ( strategiczny ), który nakreśli    istotę realizowanego przedsięwzięcia. 
Następnie cel ogólny należy  uszczegółowić celami operacyjnymi. Cele projektu powinny być sformułowane i uporządkowane tak, aby określały  i wskazywały kolejność czynności związanych z planowaniem i realizacją  zadań. 3. Zawarcie kontraktu Kontrakt, czyli umowa określająca zobowiązania stron. Mówiąc o  metodzie projektu , będzie to umowa pomiędzy nauczycielem  a uczniami,  która stanowić będzie zobowiązanie dla obu stron. Spisaniem kontraktu winien zająć się nauczyciel. Kontrakt powinien zawierać: temat cele osoby realizujące projekt czas realizacji projektu zadania do wykonania dla poszczególnych osób, zespołów źródła informacji terminy spotkań z nauczycielem sposób podsumowania i prezentacji czas prezentacji kryteria oceny 4. Plan projektu i harmonogram działań   Po ostatecznym wyborze tematu projektu i określeniu obszarów , które będą realizowane przez poszczególne zespoły , uczniowie w swoich grupach, pod kierunkiem nauczyciela określają szczegółowe zadania do realizacji. W tym celu najlepiej jest opracować harmonogram działań zawierający np.: nazwę , rodzaj zespołu szczegółowe zadania osobę odpowiedzialną za realizację określonego działania formę realizacji czas prezentacji poszczególnych etapów pracy nad projektem czas i formę prezentacji końcowej w fazie planowania należy też zapoznać uczniów z kryteriami i sposobem   oceny projektu. 5. Realizacja projektu Realizacja projektu to czas, w którym uczniowie realizują zaplanowane działania zgodne z wcześniej przygotowanym harmonogramem. Praca samodzielna uczniów dotyczyć będzie zbierania, analizowania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, a następnie wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Praca uczniów polegać będzie również na dokumentowaniu efektów działań. Wszystkie te poczynania i materiały posłużą do opracowania sprawozdania oraz zaprezentowania pracy całego zespołu. Wprowadzając metodę projektu warto uwzględnić systematyczny monitoring w kolejne fazy , etapy realizacji projektu. Monitoring realizacji projektu może odbywać się : w czasie konsultacji słownej podczas spotkań nauczyciela z uczestnikami poszczególnych grup zadaniowych ( ewaluacja bieżąca) 6. Prezentacja projektu Prezentacja jest ostatnim etapem realizacji projektu . nie musi to być etap najważniejszy , warto jednak podkreślić , że ważna jest przede wszystkim systematyczna praca w ciągu całego czasu przeznaczonego na przygotowanie projektu oraz dobra atmosfera pracy w grupie. Ważna jest też , aby ściśle określić czas prezentacji .Zmobilizuje to bowiem uczniów do dokonania syntezy zebranych informacji oraz pomoże w wybraniu najodpowiedniejszego sposobu pokazania swoich osiągnięć.                        Formy prezentacji mogą być bardzo różne:   Odczyt, wykład, prelekcja – w czasie lekcji   Wystawa prac wykonanych przez uczniów-(albumy, plakaty, rysunki, modele, itp.) wraz z ich komentarzami; Prezentacja problemu w formie inscenizacji; Pokaz filmu video; Prezentacja modelu; Opracowanie folderu, książeczki, broszury itp.; Dość istotne jest również to, aby w prezentacji wzięli udział wszyscy uczestnicy zespołu. Aby prezentowali się w sposób prosty, zrozumiały , a jednocześnie wzbudzający zainteresowanie słuchaczy . Należy zwrócić uwagę i pokierować ich pracą tak , aby prezentacja miała widoczny wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Rola nauczyciela sprowadza się także do zadbania o miłą , życzliwą atmosferę podczas prezentacji. W czasie prezentacji warto też wykorzystać środki dydaktyczne, ponieważ ułatwią one i uatrakcyjnią prezentację, co z pewnością wpłynie na wzrost zainteresowania prezentacją.
7. Ocena projektu Nauczyciel , który stosuje metodę projektów winien zastanowić się nad sposobem oceny i wypracować własną strategię oceniania, uwzględniającą sposób, kryteria i formy oceniania. Kryteria oceny powinny być znane na początku pracy projektu i winny być uwzględnione w kontrakcie. Wszyscy uczniowie powinni wiedzieć jakie wymogi ma spełniać ich praca , aby mogli być za nią wysoko ocenieni. Kryteria nie powinny ulegać zmianie w trakcie realizacji projektu, chyba że zmiana ta będzie ustalona z uczniami, bądź wyniknie z ich wniosku. Kryteria winny być sformułowane możliwie precyzyjnie . Oczywiście nawet najlepiej sformułowane kryteria nie zamkną możliwości ich interpretacji. Istotne jest aby decyzja o postawieniu konkretnej oceny nie była arbitralną decyzją nauczyciela , ale wynikiem dyskusji z uczniem. Uczniowie powinni uczestniczyć w ocenianiu jako partnerzy.  Bardzo ważne jest aby praca uczniów była w ogóle oceniona, gdyż wpływa to na  nich motywująco. Poza tym uczeń otrzymuje informacje co dobrze robi, a co powinien poprawić. Bieżące , systematyczne konsultacje z nauczycielem pod kierunkiem , którego projekt jest realizowany umożliwią pomoc
w pokonywaniu trudności i rozwiązywaniu problemów. Uczeń, który nie realizuje projektu edukacyjnego, nie będzie miał wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum a ocenę zachowania obniżoną o jeden stopień.
IIA.SKŁAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ:
1. Anna Przybylska – kurator
2. Iza Dagmar-ska – autorka książek naukowych
3. Karolina Nowak – sponsor konkursu
4. Oliwia Suska z firmy Plecaki.info.pl
III.EWALUACJA
Ewaluacja, to proces polegający na zbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu danych związanych z oceną efektywności realizowanych przedsięwzięć ,w tym wypadku w ramach projektów edukacyjnych. Można stosować dwa rodzaje ewaluacji: Ewaluację kształtującą – prowadzoną w trakcie trwania projektu. Wyniki tej ewaluacji stanowią informację zwrotną dotyczącą prawidłowego przebiegu projektu. Może też posłużyć do wprowadzenia zmian w projekcie. Ewaluację zbiorczą – dokonywaną na zakończenie realizacji projektu. Dostarcza ona informacji, które należy uwzględnić planując następne projekty edukacyjne. Ewaluacja może być prowadzona w formie słownej, dokonywanej na podstawie obserwacji interakcji między poszczególnymi uczestnikami grup zadaniowych, ich działań oraz wypowiedzi. Ewaluację można przeprowadzić także w formie pisemnej.